top of page

צור קשר

פרטיך נשלחו בהצלחה!

קרן השתלמות

קרן השתלמות החלה את דרכה כקופת חיסכון שנועדה לשכירים, ועם הזמן נפתחה גם לעצמאיים.

קרן השתלמות היא מכשיר חסכון פנסיוני לטווח בינוני, ששמשה בעבר למימון לימודים והשתלמויות, אולם כיום משמשת כאפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

 

הפקדות המעסיק לקרן השתלמות פטורה ממס הכנסה, בגבולות הפרשה של העובד עד 2.5% מהמשכורת הקובעת (שבה נכללים רכיבי השכר הקבועים של העובד) והפרשת המעביד של עד 7.5% (לכל היותר פי שלושה מחלק העובד) מהמשכורת הקובעת, וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ₪.

 

ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור.

לאחר שש שנים מיום פתיחת הקרן ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה.

עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון פטור ממס, שבמקרים רבים

אינו משמש כלל להשתלמות.

 

כספי קרן ההשתלמות ניתנים למשיכה באחד מהתנאים המפורטים להלן:

 

  • שש שנים ממועד התשלום הראשון

  • גיל פרישה, לקרן ההשתלמות צריך להיות ותק של לפחות 3 שנים

  • שלוש שנים ממועד התשלום ראשון, לצורך השתלמות או לימודים מוכרים שנועדו לשמירת רמתו המקצועית של העמית בתחום העיסוק שלו או עבודתו, נדרש אישור מטעם מס הכנסה

  • במקרה והעמית נפטר ולאחר שלוש שנות ותק, היורשים זכאים למשוך את הסכומים שהצטברו בקרן ההשתלמות

 

במידה והעמית ביצע משיכת כספים מהקופה, הוא אינו יכול להמשיך ולהפקיד בה.

bottom of page