top of page

צור קשר

פרטיך נשלחו בהצלחה!

 

 

ביטוח הוא אמצעי כלכלי המעוגן בחוק, שנועד להגדיר סדרים ונורמות חברתיות, כאשר הרבים משתתפים בעול הנטל במידה והיחיד האינדיבידואל נזקק לסיוע.

ביטוח מוגדר כחלוקת הסיכונים הכלכליים בין פרטים יחידים או מוסדות רבים.

 

מטרת הביטוח היא לספק הגנה מפני היבטים כספיים כאשר ישנו מצב של אי ודאות סיכון.

הביטוח מאפשר לנהל סיכונים באמצעות גידור.

 

כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לכך שיתרחש נזק או לחילופין, שלא יתרחש נזק שיכול להביא הפסד בלבד, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו, ובמקרה שהנזק התרחש הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו לפני שארע מקרה הביטוח המדובר.

 

הסכם הביטוח המכונה פוליסת ביטוח, מגדיר את כול אותם סיכונים שהגורם המבטח אמור לתת עליהם פיצוי במקרה ואירעו לגורם המבוטח, ושהוגדרו כך מבחינת סעיפים הפוליסה. הפרמיות נקבעות גם הן ומוגדרות בפוליסה, הן מבחינת סכומי הפיצוי בגין הנזקים השונים, והן מבחינת עלויות הפרמיה למבוטח המשלם.

 

הביטוח מבטיח ליחיד המשלם פרמיה חודשית, את השקט הנפשי שבמידה ויזדקק לסיוע כספי בגין אירועים שונים, הוא יוכל לקבל את הפיצוי, שממומן מכספם של כול המבוטחים הנמצאים תחת אותו גורם מבטח.

 

קיימים מגוון סוגים נרחב של ביטוחים: ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח רכוש כללי, ביטוח מסחרי, ביטוח צד שלישי, ביטוח קבוצתי ועוד.

 

באופן עקרוני, כול סיכון אפשרי הוא בר ביטוח, ומומלץ לפנות לסוכנים מורשים על מנת לבצע הערכה נכונה של הסיכונים והמרכיבים השונים העלולים להשפיע על הביטוח, הפרמיות וקבלת הפיצויים במידה ויזדקקו לכך.

 

 

 

 

ביטוח

bottom of page