top of page

צור קשר

פרטיך נשלחו בהצלחה!

ביטוח חיים פרטי

 

ביטוח חיים הינו ביטוח המהווה הסכם בין חברת הביטוח למבוטח, שבמקרה ויפגע גופו או במקרה של מוות, יקבל הוא או בני משפחתו- המוטבים הנותרים פיצוי כספי.

 

ביטוח חיים בא להגן בעיקר במקרה של אובדן כושר השתכרות והיכולת להתפרנס כגון: מות המבוטח, גיל פרישה עפ"י תנאי הפוליסה, נכות תמידית.

 

ההטבה הכספית מוענקת באופן חד פעמי או הצורה של קצבה חודשית, וכך דם הפרמיה המשולמת, יכולה להתבצע כהפקדה חודשית או כסכום חד פעמי.

 

סוגי פוליסות לביטוח חיים ללא מרכיב חיסכון:

 

ביטוח למקרה מוות בלבד (Risk)

ביטוח למקרה מוות בלבד, בתוך תקופה נתונה שהוגדרה בפוליסת הביטוח. למשל, אדם המבצע ביטוח חיים כאשר תקופת הביטוח היא עד גיל 67. במקרה זה, אם נפטר המבוטח לפני גיל 67, המוטבים שהגדיר מראש בפוליסה יקבלו סכום חד פעמי (במרבית המקרים) מחברת הביטוח.

 

יש מספר אפשרויות לקניית ביטוח ריסק:

  • ביטוח למקרה מוות: תקופת הביטוח לרוב הינה עד גיל 60 לפחות. הפרמיה המשולמת מתעדכנת כל שנה בד"כ (יש מקרים, בהם הפרמיה מתעדכנת כל 5 שנים או כל 10 שנים) לפי גיל המבוטח.

  • ביטוח משכנתא - ביטוח חיים אותו מבצעים במקרה בו נלקחת הלוואת דיור (משכנתא). במקרה של מות המבוטח, תשולם יתרת ההלוואה למלווה. מכיוון שבחלוף הזמן החוב של המבוטח קטן הרי שסכום הביטוח קטן אף הוא.

  • ביטוח "הכנסה למשפחה" - במקרה של מות המבוטח, ישולם סכום הביטוח למוטבים המוגדרים בפוליסה, ע"ב תשלומים קבועים למשך תקופה מסוימת, ולא באופן חד פעמי.

 

ניתן לצרף לביטוח זה הרחבות או נספחים, למשל- מוות מתאונה, נכות מתאונה, נספח למחלות קשות וכיו"ב.

bottom of page