top of page

צור קשר

פרטיך נשלחו בהצלחה!

קופת גמל

 

קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוני לטווח בינוני או ארוך, היא נועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך אותם בעתיד.

ישנם מכשירים שונים כגון: קופת גמל לתגמולים, קרן מחלה, פיצויים וקרן פנסיה.

 

המפקיד בקופת הגמל נקרא "עמית". העמית יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר למקום עבודתו, או עמית שכיר שהפקדותיו לקופת הגמל מבוצעות בידי מעסיקו.

 

מדינת ישראל מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה הקלות במס הכנסה על הפקדה בקופה ,ניכוי ממס וזיכוי ממס לעובד על הפקדתו בקופה, ופטור ממס להפקדת המעביד (בגבולות תקרה). קופת גמל היא סוג של נאמנות.

קופת גמל היא מאגר נכסים המוחזק על ידי נאמן (החברה המנהלת) לטובת נהנים (העמיתים).

לכל קופת גמל יש תקנון, שהוא החוזה המחייב בין הקופה לבין העמיתים, זאת, בניגוד למשל לתוכניות ביטוח (כגון ביטוח מנהלים), שבהן נכרת חוזה נפרד בין כל מבוטח למבטח.

 

משיכת הכספים מקופת הגמל כפופה לתנאים הנמצאים ב- 2 מישורים:

  • תקנון הקופה

  • פקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחה.

 

מתחילתה של שנת 2008 ניתן להפקיד כספים בקופות גמל ב- 2 מסלולים:

 

  • קופת גמל לא משלמת לקצבה – זו קופת גמל ממנה לא ניתן למשוך באופן ישיר כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא על ידי ביצוע העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.

  • קופת גמל משלמת לקצבה - קופה שניתן למשוך ממנה ישירות את החיסכון שהצטבר כקצבה בהתאם לתנאים ולתקנון המצוינים בה. סכום הקצבה החודשית תלוי בסכומים שנחסכו, במין העמית, במסלול הקצבאות שנבחר ובמועד הפרישה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page