top of page

צור קשר

פרטיך נשלחו בהצלחה!

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לשכירים ועצמאיים, תשלום חודשי לכל ימי חייהם מרגע פרישתם ממקום עבודתם, וכן במקרה של נכות, ופנסיה למוטבים במידה של מות המבוטח.

כאשר העובד מגיע לגיל פרישה, החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעסיקו, או של העובד עצמו במידה והוא עצמאי.

 

קרן פנסיה היא מאגר נכסים המוחזק בנאמנות על ידי חברה מנהלת (הנאמן) לטובת

עמיתים (הנהנים).

 

סוגי הביטוח בקרן הפנסיה

קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס ממקום עבודתו או בעל משלח יד, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם לא יוכל להמשיך לעבוד ולפרנס.

לצורך כך מפרישים עובד שכיר ומעבידו סכומי כסף לחיסכון בקרן פנסיה מדי חודש.

עובד עצמאי יכול להפריש לקרן פנסיה על מנת להיות זכאי לביטוח פנסיוני.

 

המצבים אותם מכסות ההפרשות לקרן פנסיה הם:

 

 זקנה

בדרך כלל, גיל הזכאות לפנסיית זקנה הוא גיל הפרישה, העומד על 67 לגברים ו- 62 לנשים.

בתוכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל, דבר הכרוך בד"כ בהפחתה של שיעור הפנסיה, או לדחות את מועד הפרישה, דבר הכרוך בד"כ בתוספת לשיעור הפנסיה.

 

נכות

ביטוח נכות (או ביטוח מפני אובדן כושר עבודה) מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה.

 

מוות

במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת פנסיית השארים למשפחתו הנשארת.

בחלק מקרנות הפנסיה זהו מסלול אופציונלי, כלומר המבוטח יכול שלא לכלול אותו בתוכנית הפנסיה שלו,

 

קרן הפנסיה משמשת בעצם כ"משכורת חודשית" לאחר גיל הפרישה או במידה ונפגעה יכולת ההשתכרות מעבודה או משלח יד. ככול שנחסוך יותר במהלך השנים, ונפריש סכום גבוה יותר, כך הסכום החודשי אותו נקבל לאחר גיל הפרישה יהיה גבוה יותר, ויבטיח שלא נצטרך לרדת ברמת החיים ובסטנדרטים אליהם הורגלנו

bottom of page